Digitalisierungsprojekt der Baltischen Historischen Kommission
spacer

Klot, v., a. d. H. Heydenfeldt


spacer

Livl. Adelsgeschlecht, 1527 kais. Wappen u. 1557 kais. Adelsbestätigung. 1752 schwed. Frh. v. Klot, gen. Trautvetter, 1871 preuß. Gf. v. K. g. T. Andreas v. K. (1786-1868) a. d. H. Puikeln (Livl.), russ. GenMaj.; dessen S.: Woldemar v. K. (1827-1888), im Russ.-Türk. Krieg 1877/78 Kdr. d. ganzen russ. Kav. jenseits d. Balkans (gold. Säbel m. Brill., Vladimir-O. 2. KL), GenLt. u. Flügeladj.

spacer

Nachweise:

GH Livl. 1, 89 ff.; GHA, G B 1, 233; Nachrichten über d. Fam. v. K. a. d. H. H. (o. O. 1956 ff.)

Söhne:

Woldemar v. K. (1827-1888), im Russ.-Türk. Krieg 1877/78 Kdr. d. ganzen russ. Kav. jenseits d. Balkans (gold. Säbel m. Brill., Vladimir-O. 2. KL), GenLt. u. Flügeladj

spacer
spacer
spacer